MAM PRIVATE EQUITY

zkušení investoři s cílem zhodnocovat Vaše investice

Investujte s námi společně do středně velkých ziskových společností.
Proč s námi investovat

Kurz akcií podfondu

MAM Private Equity podfond16.09.202331.12.2023
Investiční akcie třídy "A"1,00001,0497

Kdo jsme

Jsme zkušení investoři s jasným cílem zhodnocovat naše investice. Jako zakladatelé vložíme 100 miliónů korun do kapitálu fondu. Máme více než 25 let zkušeností s Private Equity a se správou investic.
1

Co děláme

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a ziskovost. Chceme využít nejistou turbulentní dobu ke vstupu do společností, které splňují naši strategii.
2

Jak to děláme

Původní majitelé námi kupovaných společností reinvestují část svých prostředků do vlastní třídy akcií fondu a podílejí se tak dále nejen na růstu svých původních firem, ale zároveň společně s námi i na další strategii.
3

Strategie fondu

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a zajistit udržitelnost jejich podnikání.
Naše investice se zaměřují do segmentů telekomunikací, energetiky, zdravotnictví a infrastruktury.
Cílíme na společnosti, které nemají vyřešené nástupnictví a na spolupráci s původními majiteli, kteří reinvestují část svých prostředků do akcií fondu.
Akvizice do společností s kompetentním a zkušeným manažerským týmem.
Investice do středně velkých ziskových společností v regionu střední Evropy (EBITDA na úrovni 20 až 100 mil Kč).
Společnosti mají  stabilní podnikatelský plán a dlouhodobě vybudovanou pozici na trhu s potenciálem na organický nebo akviziční růst.

Proč investovat s naším fondem

Velikost
podfondu

Chceme ročně realizovat 2 – 3 investice. Do tří let chceme dosáhnout na objem minimálně 600 mil. Kč čisté hodnoty spravovaných aktiv (NAV). Nákladová struktura a naše schopnost řídit portfolio firem tak bude optimální.

Vlastní
investice

Do Podfondu investujeme vlastních minimálně 100 mil. Kč. Spravujeme tak svoje prostředky společně s vašimi. Jsme přímo zainteresováni na výsledku.

Aktivní správa
investic

Máme mnoholeté zkušenosti se správou vlastních investic a se světem korporátních financí. Jsme partnerem našim společnostem a aktivně jim pomáháme v dalším růstu.

Diverzifikované portfolio a využití synergií

Vytváříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilitu ve zhodnocování našich investic. Budeme podporovat rozvoj našich společností a využití případných synergií.

Spolupráce s renomovanými partnery a kontrola ČNB

Spolupracujeme s těmi nejlepšímu na trhu, kteří dohlíží na naše investiční záměry a naše hospodaření. Jako Fond kvalifikovaných investorů dodržujeme veškeré legislativní požadavky a jsme pod dohledem České národní banky.

Daňové
výhody

5% zdanění zisku Podfondu, 0% zdanění akcionářů (fyzické osoby) při zpětném odkupu po 3 letech držení Investičních akcií.

Hlavní pilíře fondu

Více než 25 leté zkušenosti

Zakladatelé fondu mají více než 25 leté zkušenosti s řízením projektů, aktivní správou aktiv. Turbulentní doba nabízí příležitosti, které jsme díky našim zkušenostem schopni vyhodnotit a využít.

Spolupráce s managementem a majiteli

Spolupráce s majiteli a stávajícím managementem kupovaných společností je pro nás důležitou komponentou pro strukturování vstupu do společnosti. Tvoříme diverzifikované portfolio investic, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice.

Strategický rozvoj společnosti

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost. Cílíme na společnosti, které mají vybudovanou pozici na trhu a mají potenciál k dalšímu rozvoji.

Stavíme na hodnotách a lidech

Stavíme na hodnotách a zaměstnancích společností, které kupujeme a chceme nadále rozvíjet. Jeden z našich hlavních pilířů při rozhodování o investici je její dlouhodobost a udržitelnost, další strategický rozvoj a zaměstnanci daných společností.

Zakladatelé a management fondu

Zakladatelé mají více než 25 leté zkušenosti s řízením firem, projektů a správou aktiv. Vlastněné a řízené firmy měly obrat v miliardách korun a počet zaměstnanců větší než 600.

Zakladatelé jako vedoucí osoby fondu mají za sebou více jak 40 realizovaných transakcí v objemu několik miliard korun v různých oborech klasické ekonomiky jako je zpracování kovů, chemický průmysl, energetika, strojírenství, automatizace, ale i dalších oborů jako je development, služby, finanční trh a pohledávky. Takto hluboká znalost různých typů firem, odvětví a situací prověřená desetiletími nás opravňuje odpovědně prohlásit, že jsme připraveni spravovat naše a Vaše svěřené prostředky s odbornou péčí i do budoucna.

Aleš Nykodým
zakladatel fondu

Aleš, ve své více než 25 leté kariéře, byl zapojen do mnoha projektů jak v oblasti fúzí a akvizic, tak i podnikového poradenství jako investor i poradce. Dnes zodpovídá za správu investičního portfolia a podílí se na investiční strategii společnosti.

Roman Sládek
zakladatel fondu

Roman se během své více než 25 leté kariéry účastnil  mnoha transakcí jako poradce a později i jako investor. V roce 1995 dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes se podílí na strategii jednotlivých společností ve fondu.

Jan Novák
zakladatel fondu

Jan posledních 15 let působil v bankovnictví na obchodních pozicích, byl zodpovědný za segment SME. Podílel se na mnoha projektech v segmentech obnovitelných zdrojů, nemovitostních segmentech a akvizičního financování.

Parametry MAM Private Equity podfondu - Akcie třídy A

Název fondu:
MAM Private Equity Fund SICAV a.s.
Název podfondu:
MAM Private Equity podfond
Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Charakter fondu:
Private equity
Investiční strategie:
Středně velké obchodní a výrobní společnosti.
Historie společnosti delší než 10 let.
Majitel nemá vyřešené nástupnictví.
Ziskovost společnosti na úrovni 20 - 100 miliónů Kč
Očekávána výnosnost:
cílíme na 15 % p.a.
Doporučený investiční horizont:
7 a více let
Minimální investice:
1 000 000 Kč
Management fee:
1,80 % p.a.
Doba trvání fondu:
Neomezená
Vstupní poplatek:
individuálně 0 – 3 %
Výkonnostní odměna:
30 % z výnosu nad 8 % p.a.
Výstupní poplatky:
zobrazit poplatky
Ukončení investice:
Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů je lhůta pro vypořádání až 12 měsíců.
Roční výplata:
Každý rok je možné si vybrat  až 6 % z aktuální hodnoty Vaší investice bez poplatku ke dni ocenění.
Doplňující informace k Fondu

Administrátor fondu:
QI investiční společnost a.s. (skupina Conseq)

Depozitář fondu:
Unicredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obhospodařovatel fondu:
WOOPE investiční společnost a.s.

Poradce fondu:
MA Management, a.s.

Auditor fondu:
PKF APOGEO Audit, s.r.o

Oceňování fondu:
E&Y Valuations s.r.o.

x
Fond kvalifikovaných investorů

Hlavní předností fondů kvalifikovaných investorů je široké spektrum investičních příležitostí. Jednotlivé FKI fondy se zaměřují jak na tradiční investice do finančních aktiv, nemovitostí, zemědělské půdy, developerských a private equity fondů, tak i na investice do méně tradičních komodit a oborů.

Kvalifikovaného investora definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V podstatě se jedná o investora, který má dostatečný finanční kapitál a zároveň dostatečné znalosti v oblasti investování. Investice do fondu musí být v minimální výši 1 000 000 Kč nebo 125 000 Eur, klient musí vyplnit čestné prohlášení a dotazník, ve kterém investor prokáže své investiční znalosti, investiční cíle a také finanční situaci. Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, kteří investování rozumí, a pro které investované částky nepředstavují v případě neúspěchu výrazné finanční omezení.
x
Výstupní poplatky:

▪ před uplynutím 3 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví  Investora 50 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 4 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 30 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 5 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 15 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ v případech podání Pokynu k odkupu ke dni ocenění, který nastane ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí investičních akcií do vlastnictví Investora, či kdykoliv po tomto dni, se Výstupní poplatek neplatí.
x
• Při nákupu společností jednáme rychle a transparentně.    

• Chceme dlouhodobou spolupráci s prodávajícími i po realizování transakce. Prodávající se podílejí na jejich dalším růstu díky podílu v našem fondu.    

• Ke každé společnosti přistupujeme individuálně, klademe důraz na zachování její DNA i po převzetí.    

• Klíčová je pro nás spolupráce s managementem společnosti. Preferujeme, když se management majetkově podílí přímo na transakci či v našem fondu.
Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.