MAM PRIVATE EQUITY

zkušení investoři s cílem zhodnocovat Vaše investice

Investujte s námi společně do středně velkých ziskových společností.
Proč s námi investovat

Kdo jsme

Jsme zkušení investoři s jasným cílem zhodnocovat naše investice. Jako zakladatelé vložíme 100 miliónů korun do kapitálu fondu. Máme více než 25 let zkušeností s Private Equity a se správou investic.
1

Co děláme

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a ziskovost. Chceme využít nejistou turbulentní dobu ke vstupu do společností, které splňují naši strategii.
2

Jak to děláme

Původní majitelé námi kupovaných společností reinvestují část svých prostředků do vlastní třídy akcií fondu a podílejí se tak dále nejen na růstu svých původních firem, ale zároveň společně s námi i na další strategii.
3

Strategie fondu

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a zajistit udržitelnost jejich podnikání.
Cílíme na společnosti, které mají dlouhodobě vybudovanou pozici na trhu a zároveň jejich stávající majitelé nemají vyřešené nástupnictví.
Tvoříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice. Naše investice se zaměřují do segmentu telekomunikací, zdravotnictví, energetiky a potravinářství.
Turbulentní doba nabízí příležitosti, které jsme díky našim zkušenostem schopni správně vyhodnotit a úspěšně zrealizovat.
Hlavní kritéria při rozhodování o investici jsou kompetentní a zkušený manažerský tým společnosti, partnerství s majiteli, udržitelnost a strategický rozvoj společnosti.
Původní majitelé společností reinvestují část svých prostředků do vlastní třídy akcií fondu a podílejí se na jeho růstu.
Spolupráce s majiteli a stávajícím managementem je pro nás důležitou komponentou pro rozhodování o vstupu do společnosti.
V průběhu prvních tří let chceme realizovat transakce v objemu 1 miliardy korun.

Hlavní pilíře fondu

Více než 25 leté zkušenosti

Zakladatelé fondu mají více než 25 leté zkušenosti s řízením projektů, aktivní správou aktiv. Turbulentní doba nabízí příležitosti, které jsme díky našim zkušenostem schopni vyhodnotit a využít.

Spolupráce s managementem a majiteli

Spolupráce s majiteli a stávajícím managementem kupovaných společností je pro nás důležitou komponentou pro strukturování vstupu do společnosti. Tvoříme diverzifikované portfolio investic, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice.

Strategický rozvoj společnosti

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost. Cílíme na společnosti, které mají vybudovanou pozici na trhu a mají potenciál k dalšímu rozvoji.

Stavíme na hodnotách a lidech

Stavíme na hodnotách a zaměstnancích společností, které kupujeme a chceme nadále rozvíjet. Jeden z našich hlavních pilířů při rozhodování o investici je její dlouhodobost a udržitelnost, další strategický rozvoj a zaměstnanci daných společností.

Proč investovat do Private Equity s naším fondem

Jedná se o alternativní investice s vyšším očekávaným výnosem než u standardních finančních nástrojů. Jsme Private Equity Fund, který investuje do více odvětví a tím i diverzifikuje případná rizika.

Aktivní správa
investic

Máme mnoholeté zkušenosti se správou vlastních investic, finančního řízení, investic a korporátních financí. Chceme být partnerem našim investicím a aktivně jim pomáhat v dalším růstu a rozvoji.

Diverzifikované portfolio a využití synergií

Vytváříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice. Investice budou vytvářet budoucí růst díky synergiím, rozvoji společností a zaměstnancům jednotlivých společností.

Spolupráce s renomovanými partnery a kontrola ČNB

Spolupracujeme s těmi nejlepšímu na trhu, kteří dohlíží na naše investiční záměry a hospodaření Fondu. Jako Fond kvalifikovaných investorů dodržujeme veškeré legislativní požadavky a jsme pod dohledem České národní banky.

Daňové
výhody

5% zdanění zisku Fondu, 0% zdanění akcionářů (fyzické osoby) při zpětném odkupu po 3 letech.

Zakladatelé a management fondu

Zakladatelé mají více než 25 leté zkušenosti s řízením firem, projektů a správou aktiv. Vlastněné a řízené firmy měly obrat v miliardách korun a počet zaměstnanců větší než 600.

Zakladatelé jako vedoucí osoby fondu mají za sebou více jak 40 realizovaných transakcí v objemu několik miliard korun v různých oborech klasické ekonomiky jako je zpracování kovů, chemický průmysl, energetika, strojírenství, automatizace, ale i dalších oborů jako je development, služby, finanční trh a pohledávky. Takto hluboká znalost různých typů firem, odvětví a situací prověřená desetiletími nás opravňuje odpovědně prohlásit, že jsme připraveni spravovat naše a Vaše svěřené prostředky s odbornou péčí i do budoucna.

Aleš Nykodým
zakladatel fondu

Aleš, ve své více než 25 leté kariéře, byl zapojen do mnoha projektů jak v oblasti fúzí a akvizic, tak i podnikového poradenství jako investor i poradce. Dnes zodpovídá za správu investičního portfolia a podílí se na investiční strategii společnosti.

Roman Sládek
zakladatel fondu

Roman se během své více než 25 leté kariéry účastnil  mnoha transakcí jako poradce a později i jako investor. V roce 1995 dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes se podílí na strategii jednotlivých společností ve fondu.

Jan Novák
zakladatel fondu

Jan posledních 15 let působil v bankovnictví na obchodních pozicích, byl zodpovědný za segment SME. Podílel se na mnoha projektech v segmentech obnovitelných zdrojů, nemovitostních segmentech a akvizičního financování.

Vít Spálenský
člen dozorčí rady

Vít během své kariéry prošel bankami, kde se věnoval zejména strukturovanému a akvizičímu financování. Po odchodu z bankovnictví působil na buy-side jako investiční manager a CFO. Dnes zodpovídá za akviziční proces fondu.

Parametry MAM Private Equity podfondu - Akcie třídy A

Přibíráme spoluinvestory do fondu při investici
nad 5 miliónů korun bez vstupního poplatku, očekáváme zhodnocení 15 % p.a. s investičním horizontem fondu 7+let.

Název fondu:
MAM Private Equity Fund SICAV a.s.
Název podfondu:
MAM Private Equity podfond
Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Charakter fondu:
Private equity
Investiční strategie:
Středně velké obchodní a výrobní společnosti. Historie společnosti delší než 10 let. Majitel nemá vyřešené nástupnictví. Ziskovost společnosti EBITDA na úrovni 20 - 100 miliónů Kč
Očekávána výnosnost:
15+ % p.a.
Doporučený investiční horizont:

Minimální investice:
7+ let

1 000 000 Kč
Management fee:
1,80 % p.a.
Doba trvání fondu:
Neomezená
Vstupní poplatek:
0 – 3 %, u investic nad 5 miliónů Kč bez poplatku
Výkonnostní odměna:
30 % z výnosu nad 8 % p.a.
Výstupní poplatky:
zobrazit poplatky
Ukončení investice:

Roční výplata:
Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů, jelhůta pro vypořádání až 12 měsíců.

Každý rok je možné si vybrat  až 6 % z aktuální hodnoty Vaší investice bez poplatku ke dni ocenění.
Doplňující informace k Fondu

Administrátor fondu:
QI investiční společnost a.s. (skupina Conseq)

Depozitář fondu:
Unicredit bank Czech republic a Slovakia republic, a.s.

Obhospodařovatel fondu:
WOOPE investiční společnost a.s.

Poradce fondu:
MA Management, a.s.

Auditor fondu:
PKF APOGEO Audit, s.r.o

Oceňování fondu:
E&Y Valuation s.r.o.

x
Fond kvalifikovaných investorů

Hlavní předností fondů kvalifikovaných investorů je široké spektrum investičních příležitostí. Jednotlivé FKI fondy se zaměřují jak na tradiční investice do finančních aktiv, nemovitostí, zemědělské půdy, developerských a private equity fondů, tak i na investice do méně tradičních komodit a oborů.

Kvalifikovaného investora definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V podstatě se jedná o investora, který má dostatečný finanční kapitál a zároveň dostatečné znalosti v oblasti investování. Investice do fondu musí být v minimální výši 1 000 000 Kč nebo 125 000 Eur, klient musí vyplnit čestné prohlášení a dotazník, ve kterém investor prokáže své investiční znalosti, investiční cíle a také finanční situaci. Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, kteří investování rozumí, a pro které investované částky nepředstavují v případě neúspěchu výrazné finanční omezení.
x
Výstupní poplatky:

▪ před uplynutím 3 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví  Investora 50 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 4 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 30 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 5 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 15 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ v případech podání Pokynu k odkupu ke dni ocenění, který nastane ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí investičních akcií do vlastnictví Investora, či kdykoliv po tomto dni, se Výstupní poplatek neplatí.
Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.